faber_diary

Faber & Faber Poetry Diary

Posted by

บอกเล่าเรื่องของกวีทั่วโลกที่มีการขายแล้วได้รับความนิยม รวมถึงประวัติของผู้เขียนที่กว่าจะทำหนังสือออกมาให้ได้อ่านกันว่ายากแค่ไหนเป็นชีวประวัติที่อ่านแล้วจะทำให้คุณเข้าถึงจิตใจของนักเขียนที่ต้องเจอความสุข และทุกข์ปะปนกันไป บอกกล่าวเรื่องราวที่ดีให้ได้รับรู้ถึงความจริงในโลกของนักเขียนอย่างน่าสนใจ