mother_pic

Teaching My Mother

Posted by

เรื่องนี้เป็นคำสอนของแม่ที่บอกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลามที่ต้องใช้ชีวิตตามแนวทางที่ต้องพบเจอกับคนที่เข้ามาในชีวิต ที่ต่างศาสนากันการดำรงชีวิตทางด้านกิจกรรมจึงไม่เหมือนกัน คำสอนก็แตกต่างกันทำให้มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน